Re: Tơi tả


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Feb 13, 2020 at 12:00:08:

In Reply to: Re: Tơi tả posted by Lz on Feb 13, 2020 at 11:54:27:

ak định viết "Dear Lz" th́ bác vào rồi:) Bác đỡ rồi th́ may! chào bác:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]