chưa nai


Posted by slh ..146..1.99 on Mar 13, 2018 at 10:56:03:

chưa nai đi chợ đại thnh
cho d c gặp cũng đnh.....ng lơ

2 cu thơ chải bi tem shự lai lng như nước dở bờ :o((Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]