Re: Bánh TỔ


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 13, 2019 at 09:50:58:

In Reply to: Bánh TỔ posted by HA on Jun 13, 2019 at 09:38:36:

U không dám nói ngày giờ U leave Seattle sợ ai đó đón xe chặn đường cướp cash của U on the way ra airport á bi ...hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]