Re: Trnh vỏ dưa gặp vỏ dừa


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 09:52:23:

In Reply to: Re: Trnh vỏ dưa gặp vỏ dừa posted by Z on Sep 14, 2018 at 09:42:49:

IP 172 l Charlotte IP, cn IP 24 th mỗi khi xử dụng th Server n với l do busy!
Chỉ khi no sang bn vườn thơ post tạm th xi IP 24Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]