Re: Nói chuyện các loại nước


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 11, 2019 at 13:44:53:

In Reply to: Nói chuyện các loại nước posted by Lz on Jan 11, 2019 at 13:23:34:

định nghĩa th́ nhiều chứ vô tiệm ăn hay trên máy bay th́ khi ng ta hỏi ḿnh muốn uống ǵ th́ nếu muốn uống nước sẽ đơn giản nói "just water" là xongMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]