Re: bac Lz


Posted by My ..198..221.51 on Sep 14, 2018 at 10:08:17:

In Reply to: Re: bac Lz posted by Lz on Sep 14, 2018 at 10:02:03:

ủa M c bực bội g đu ... ai tin sao th sống vậy ... c lin quan g tới M m phải bực ...

ci topic gay l tại tn phat biểu mấy cu sai về định nghĩa gay ... rồi nhn tiện tn hỏi về glcg về gay th M mới ni ra thi ...

Anh N khng c đạo m sống rat ha bnh nh :DMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]