Re: may m ...


Posted by Lz ..107..116.91 on Nov 05, 2018 at 10:35:39:

In Reply to: may m ... posted by DG on Nov 05, 2018 at 10:16:21:

Con người ta ai cũng vậy :) Mềm nắn rắn bung, lm được th người ta lm thi.

Giờ bc thấy mệt th lm lớn, hoặc thu người. Thấy hắn cũng đu c tiếc tiền, th đi tm thu người cho khỏe. M thu rồi cũng dễ hỏi anh chị em đng gp, chỉ chia ra thiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]