Re: TGIF!


Posted by DG ..38..236.146 on Jan 11, 2019 at 13:47:18:

In Reply to: Re: TGIF! posted by KT on Jan 11, 2019 at 13:39:20:

bộ nhà đang ở nhỏ hay sao mà bx đ̣i move ?? 3 ngàn mí mortgage mà nhà bự tổ chảng … khu DG ở, nhà 4 pḥng, nhỏ xíu, ddi mướn cở ho*n 3 ngàn

thí dụ căn này :

https://www.zumper.com/apartments-for-rent/33753013/4-bedroom-carmine-parkmont-san-jose-ca?source=trovit_usa_featured&trv_cid=429a417cfef5a82c0deb55ae4bbb54966f2f0e40&utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=featured&T=trovit&C=featuredMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]