Re: đng hay sai


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 10:08:24:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by Z ?? on Sep 14, 2018 at 10:03:12:

đng rồi :)

Bc DG để xem nếu chị kia đem đi giy ra đốt giữa đường th đch thị l chị ấy phản đối bọn Nike :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]