Re: nắng vàng ơi


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 10:17:40:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by htc on Sep 13, 2018 at 16:53:08:

Tùy bài bác ạ, có khi ḿnh nghe măi rồi nên người khác hát thấy không hợp nữa

Ví dụ như Ư Lan hát Sa mạc t́nh yêu, tôi chưa thấy ai hay hơn
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]