code để post hnh


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Sep 19, 2017 at 14:24:45:

everthing below in one line, có space giữa img và src, và giữa src và d́u =, đ̉ cái jpg url giữa 2 cái d́u ""

<
img [space]
src [space]
=
"url.jpg
"Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]