[thơ thẩn] rơi. tan


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Dec 09, 2017 at 10:57:14:


rơi. tan


1.
đm qua,
tuyết
rơi
phủ trắng Houston
sng sớm . nắng ln. tuyết tan


2.
em
(,một lần,)
với tnh yu đằm thắm,
rơi
xuống
đời ti
(,bao năm qua đi,)
chưa từng tan, biến
Phạm Chung
(K. Khc)
thng chạp 2017Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]