[ từ tập thơ khoảng cách không mầu 2002 ]ta, và tháng giêng. em


Posted by Phạm Chung ..98..89.55 on Jan 23, 2016 at 17:57:22:


ta, và tháng giêng.
em

--tặng Ái Khanh --

tháng Giêng , Em chải đời qua tóc,
những tháng Đông phai rớt ngậm ngùi .
tháng Giêng, mưa đậu trên môi thắm,
nhỏ xuống cành khô nụ ướm, trồi .

ta, như cây, úa theo ḍng, tháng/
năm, đời khánh kiệt những hư không,
đă khô, rụng những chùm lá biếc
và trơ, cuống, nụ đợi mưa Xuân .

và Em, mở cửa đời ta, ngọt
chia/góp riêng/nhau, một chút buồn,
chút vui, ( lặng lẽ đời qua, khuất,)
vừa đủ, nhau, che hạnh phúc, cùng

tháng Giêng, nắng mới về, giao khúc
vui giữa ta, và tháng Giêng. Em .

Phạm Chung

[tập thơ khoảng cách không mầu
Nhà xuất bản Văn Tuyển 2002]
Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]