Re: chát


Posted by . ..172..19.237 on Mar 31, 2018 at 18:03:53:

In Reply to: Re: chát posted by tam-không on Mar 31, 2018 at 17:47:22:

Hỏi ǵ chả biết hỏi ǵ
Chăm/chát 'nhị' chàng là sao?
Chát mà chẳng biết 'chát' nào
Cầm chén muối mè .. tui đi thẳng luôn đó nhe :-))

Í mà tam-không là 'tam' chàng hihihi or nàng :-)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]