Re: cht


Posted by .+ ..172..19.237 on Mar 31, 2018 at 20:30:45:

In Reply to: Re: cht posted by . on Mar 31, 2018 at 20:20:29:

Giang tay th chẳng dm đu
'Cht' nghe gh qu, bụp th gọn hơn
HihihihiFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]