Ta đưa em về, ngy buồn vất vơ


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Aug 15, 2018 at 14:01:20:

Chiều qua mưa đến vội gh
Ci tay em nắm, suốt đm qua di
Tc em buồn phủ đầy vai
Thiếu trăng đn cũng lm quai một mnh
Chiều nay nắng lại lm thinh
Gọi cơn mưa đến, gợi tnh ngẫn ngơ
V đầu suy nghĩ vẫn vơ
Chiều nay mưa đến, vần thơ lại buồn

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]