Thả


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Aug 20, 2018 at 10:54:58:

Lần ti nằm đở chiếu giường
qua cơn ảo mộng, qua đường lắm duyn
đổi buồn với điếu thuốc tin
thả tnh theo ci... thả phiền theo my...

htn
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]