Đến bao giờ


Posted by , ..24..240.206 on Oct 18, 2018 at 17:20:36:

C bao giờ lấy mỡ
trộn nước vo được đu ?!
th cuộc tnh đ lỡ
ngn đời cn thương đau
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]