Re: Như 1 lời chia tay


Posted by RnmLT ..24..240.206 on Nov 13, 2018 at 21:11:56:

In Reply to: Re: Như 1 lời chia tay posted by on Oct 23, 2018 at 13:19:49:

LLT cho RnmLT biết facebook của LLT, Bảo Nhi nh,
khi no RnmLT cn bay lang thang sẽ gh thăm cc trang mạng của cc bạn để được một ngy vị cn lại trn ci đời ny
Xon cm ơn LLT
:)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]