Re: cưng


Posted by RnmLT ..172..43.156 on Nov 23, 2018 at 13:33:09:

In Reply to: Re: cưng posted by DG on Nov 23, 2018 at 10:26:07:

Cứ khc phi l lăm le cưới nhau ư ?
Gả th may ra,
v em gi sinh năm 1995
v tnh thương anh dnh cho em l tnh huynh muội :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]