Chờ


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Dec 12, 2018 at 07:19:57:

Bao Giờ Đng đ về đy ?
Cho my tm nhớ, cho gầy tc mơ
Ta về tm thảm vu vơ
Em đi dẫn cả nguồn thơ theo na`ngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]