Chờ


Posted by HoàiTữNhân ..66..244.39 on Dec 12, 2018 at 07:29:33:

dấu buồn ngày tháng lang thang
Đông ơi ! nàng vẫn c̣n mang thoáng buồn
Mà sao tôi vẫn c̣n luôn
Ghẹo thơ đêm tră ít buồn chờ yêu

htnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]