Vườn Yuyuan = v duyn"


Posted by , ..172..43.156 on Dec 12, 2018 at 17:04:00:

Khi qua Thượng Hải gh thăm nng,
dạo vườn thượng uyển kh cao sang
qua cầu "zc zắc" xem ao c
giải kht qun tr phải leo thang

Hằng Nga dưới nước soi bng tắm
ng lo ln dzm, "tm min man"
bụng đi cồn co tm khng c,
một qun cơm chay thết đi chng!

Thi nh gi từ "Yuyuan" ấy,
ta về tm sự bớt "đa mang"Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]