[thơ Xun] hậu đnh hoa


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Feb 09, 2019 at 16:50:07:

ikhanh photography
Hoa rơi hữu
Nước chẩy v tnh
----------------------------
hậu đnh hoa

-- Hoa khai hoa lạc bất trường cửu,
-- Lạc hồng mn địa quy tịch trung! (*)

hoa đo nở đn xun
c hiểu chi trường cửu ?
rơi phủ mềm cỏ ướt
tn về với hư khng

Phạm Chung
2/9/2019
(*) Hai cu kết (?) của bi thơ Ngọc thụ hậu đnh hoa của Trần Thc Bảo
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]