[thơ thẩn] biển ru


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Mar 02, 2019 at 08:10:49:

biển ru

nằm nhn những giọt nước rơi
truyền qua mạch mu những lời biển ru
cm ơn lời sng x bờ
vọng m nhịp động, đong đưa mưa buồn

CP
3/01/2019Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]