[thơ] giao ma


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Mar 11, 2019 at 17:58:48:


ikhanh photography

giao ma

cy redbud kia
c g khắc khoải
m rơi những giọt lệ tm
tiễn đng đi ?

đa hoa đo mong manh
c chi vui
m e ấp khoe mầu
đn xun về ?

Phạm Chung
3/11/2019Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]