Re: Tnh Ca Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh


Posted by mm ..107..216.153 on Mar 22, 2019 at 06:40:03:

In Reply to: Tnh Ca Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh posted by Phạm Doanh on Jun 10, 2017 at 17:18:18:

Giang hồ bước chn thường lưu lạc

Đ nghị NC đổi bước chn thnh ra chn bước
bước chn l dấu tch cn chn bước l hnh động

Vai kiếm ln đường đi kiếm Muội

Chắc l NC c vc kiếm thay v vai kiếm

Vi hng chứng tỏ l c đọc tnh ca NC viết m thi hihhi
đang đọc tiếp ;))))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]