Re: Như


Posted by CP ..98..134.180 on Aug 06, 2019 at 20:02:01:

In Reply to: Re: Như posted by Vn on Jul 23, 2019 at 10:32:11:

Nếu Tử. L dấu hỏi th Tử nghĩa l chết, đ qua đời

Hoi Tử Nhn == nhớ người đ qua đời, / nhớ người dưới mộ

VN khng c chứ Tữ dấu ngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]