Re: thông báo: VSGardens.com sè chính thức đóng cửa


Posted by VT ..108..210.101 on Jul 20, 2016 at 06:01:53:

In Reply to: thông báo: VSGardens.com sè chính thức đóng cửa posted by CP on Apr 14, 2016 at 19:36:06:

đời là một cơi vô thường
nghe tin ta cũng thấy buồn làm sao!
ngày xưa c̣n đó, nao nao
phải chăng kỷ niệm t́m nhau, gọi về?Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]