Sng rồi Tối


Posted by HoiTữNhan ..66..244.39 on Aug 07, 2019 at 07:18:18:

Cuối chn trời đỏ,
my ln nắng lưa thưa le
nhớm thn trụ hnh
bnh minh trồi thức
vương mnh, Ni chưa leo,
động chỉ rnh
chưa thăm

Trời vừa bung nắng,
mưa rm
Hong hn chưa đến,
Trăng nằm vẫn chưa thức
Đm cn trễ chưa về
Trong ta vẫn sợ nỗi
ne^` na(.ng tho*

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]