Ta tưỡng ta hay


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Aug 07, 2019 at 10:42:25:

Những ngy tri nổi đi hoang
ĩ vo kiến thức chẵng mng chử knh
Đặt tn hai tri gọi ln
tay m trong ci lnh đnh kh tm

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]