Re: 1234 tiếp nha


Posted by hl ..107..44.220 on Aug 07, 2019 at 11:07:02:

In Reply to: Re: 1234 tiếp nha posted by :-))) on Aug 07, 2019 at 10:54:20:


mười một một cặp lẻ loi
mười hai con gip em ti con no
mười ba xi quẩy lắm sao
đi qua mười bốn tim chao đảo người

:)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]