Lilac and Lalan HELP!


Posted by HoiTữNhn ..76..197.185 on Aug 07, 2019 at 16:30:02:

Lilac v Lalan nếu c cn đi dạo th xin gip dm . Ci PC củ của mnh n t v xĩu lun mnh h hp nhn tạo nhưng n vẫn im lm lm thịnh c ci khố l trong bụng n rất nhiều những thơ đối đp đ lu năm về trước với Lilac v Lalan

Khng biết Lilac c cn giử những bi khi đối đp với mnh với bt hiệu Chet trong Vietfun

Cn Lalan c một bi đ cho vo trang của Lalan hnh như c tựa đề l Gi

Nếu c xin chp lại dm mnh

Cm ơn trước nh

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]