M thơ trả vốn lẫn lời


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Aug 09, 2019 at 06:02:34:

Nợ đời ti trả bằng lưng
Nợ thơ
ti trả,
người dưng
trả cười
M thơ trả vốn lẫn lời
M người trong mộng
c đời trả thơ

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]