Re: Hm nay thứ Su quậy vườn


Posted by :-) ..172..21.4 on Aug 09, 2019 at 08:24:29:

In Reply to: Hm nay thứ Su quậy vườn posted by HoiTữNhn on Aug 09, 2019 at 06:59:47:

Thơ hoa thơ tri đầy vườn
Khiến người thơ thẩn đạp mương t nho
Đắp mương th đừng đắp cao .... nha :-)))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]