Lạc


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Aug 09, 2019 at 10:40:51:

Anh về
với lại Chơi vơi
Để em tm lại cuộc đời
ước mơ
Gặp nhau
trong đon đường hờ
Để cho anh lạc vườn thơ
qun về

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]