Re: Hm no ti đ yu em ?


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Aug 14, 2019 at 06:55:23:

In Reply to: Re: Hm no ti đ yu em ? posted by :{ ) on Aug 05, 2019 at 23:11:55:

Sng nay anh bấm bụng đọc cho hết bi em Vn chửi thằng anh Bnh Yn of em m anh cũng phải ph cười em ạ! :))

Đm qua giờ mưa như cầm chĩnh đổ, hẳn l sng hm nay nước suối chảy xiết lắm! Thế sng hm nay em đang lm g ?
Anh đang mường tượng ra cảnh em đềm thếp vn đầm đi guốc luống ca luống cuống đứng bn ny bờ m lng th đợi anh đến cng em sang bờ kia thấy thương v số em ạ!
Nhưng anh giờ gi lắm zồi, chắc l em phải đợi thằng phải gi no n rảnh n cng em sang bơ kia nh nh nh!

Anh chc em khng phải đợi qu lu :))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]