Đừng đa với Democracy


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 05, 2019 at 07:33:55:

những kỳ Dn chủ cầm quyền
Cộng huề tắp lự quậy liền một khi

Lm tổng thống Democracy phải khc với chế độ qun chủ v đừng trch ai khi chnh TT lm quẩn th phải bị hạ bệ m thi!
Cho nn khi Cộng huề nắm chnh quyền m quậy th Dn chủ phải c hệ thống để trị TT - đ l Democracy đang mần việc vậy!

Cho nn lm TT trong 1 nước dưới thể chế Democracy th phải lm cho đng, sai hiến php l bị hạ bệ ngay tắp lự!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]