Thập Kiết Sử trong Phật học gồm tứ ki&


Posted by Phù Vân ..107..216.153 on Dec 06, 2019 at 14:59:20:

mười kiết sử, tức là 10 thứ phiền năo gốc, trói buộc con người, sai khiến chúng sinh, làm cho chúng sinh đắm ch́m trong Luân Hồi không bao giờ dứt. Mười kiết sử ấy là :
Tham : luyến ái thân, cảnh.
Sân : giận dữ, oán hờn.
Si : mê tối nhận xét sai lầm nông nổi.
Mạn : chỉ biết nâng giá trị ḿnh, d́m giá trị người.
Nghi : ngờ vực, không Chánh Tín.
Thân kiến : chấp thân này là thường c̣n.
Biên kiến : chấp một mặt không đúng toàn bộ sự thật.
Tà kiến : nghĩ, nói tà vậy, mê tín, dị đoan, không thích hợp Chánh Lư.
Kiến thủ : bảo thủ ư kiến của ḿnh, không biết phục thiện.
Giới cấm thủ : làm theo lời răng tà đạo ôm khư khư những sự làm không hiểu, tự trói buộc ... Thiền Định giúp ta biết đích xác con đường đưa đến CHÂN, THIỆN, MỸ : tăng Trí Tuệ để thông hiểu Vũ Trụ, khỏi rơi vào cái Vô Minh Gốc của Tân Khổ.
Tóm lại Tu mới trừ được nghiệp lực mà có trừ được nghiệp lực mới diệt được khổ. Người Phật Tử luôn luôn Tin rằng con đường ḿnh đi là Chánh Đạo, luôn luôn Tự Tin có đủ nghị lực để vượt qua mọi trở ngại, mọi quyến rũ của danh lợi, sắc dục, luôn luôn Tinh Tiến trên công năng Tu Tập Thiền Định, luôn luôn Nhẫn Nhục để chế ngự ḷng sân hận, những vọng động, vọng hành, vọng tưởng của [u]Thức Tâm[/u]. Như vậy chẳng sớm th́ muộn, làm ǵ cũng đạt được Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi trong kiếp hiện tại.Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]