Nợ đời!


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 13, 2019 at 09:10:17:

Một năm c mấy trăm ngy
thế m nghỉ lễ chỉ vi tuần thi
được như vậy đ mừng rồi
được ở nh được ăn chơi tha hồ
mừng như thế hẳn l "tồ"

Ngộ ra rằng sống trong đời bị x hội tri buộc mi cho đến gi, như l tri chanh bị vắt cạn rồi vứt vỏ đi!
V gi rồi cn đi chơi đu xa được nữa ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]