Nợ đời 2


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Dec 14, 2019 at 06:16:34:

Lm người c tứ trọng n
Trước l n đức sinh thnh ra ta
hai l n đức quốc gia,
giữ bin cương để cửa nh bnh yn
ba l n đức thnh hiền
cho ta trnh khỏi ưu phiền thế gian
bốn n x hội nhn quần
cộng sinh cộng tử ci thần lm người
khi đau ốm lc trở trời
c tnh hng xm tnh người gip nhau
tứ n kia phải thuộc luFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]