Dấu yu ơiiii!


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Jan 02, 2020 at 12:41:24:

Cần lắm một ...
... khoảng lặng nhỏ,
... nhỏ thi .
Nhưng ...
... đủ yu thương
... v giữ lấy yu thương

Đầu năm yu dấu ơi
chỉ cần gc nhỏ em ngồi giữ yu :))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]