Re: Tet


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Jan 24, 2020 at 10:25:39:

In Reply to: Re: Tet posted by EmXiXon on Jan 24, 2020 at 08:32:17:

Em cũng chc bc v gia đnh sang năm mới được vạn sự như :)

Cn việc em khng sang chợ l v em bị cấm, lu lu đi tiệm c wifi th em gh chợ, ngoi ra em chỉ cn gh bn ny thi bc ạ :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]