Lấy vợ hai (chuyện xứ Đin)


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 04, 2020 at 22:52:23:

Trong khi cc bc đạo Hồi ở xứ Đin lấy vợ hai th c những bc như bc co gi nh ta c dạo bc vo chợ rống ln rằng:"Nhận Doanh Doanh ơi, nng ở nơi nao ?Bất cng qu, bc co gi vẫn cn long đong ở vậy m mơ!
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]