Thi đời phần 1


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 11, 2020 at 10:36:41:

Cứ con gi lớn lấy chồng
con trai tồng ngồng lấy vợ
nhiều cặp sinh ra của nợ (*)
nui cho đến tuổi dậy th

Ừ m lấy vợ lm chi,
để rồi kht thm tnh cảm
ở vậy khng đủ can đảm
th thi đnh rước oan gia (*)

đến gi cn chẳng tỉnh ra
lại đm đầu m lũ chu

(*) Dựa vo cu: Con l nợ, vợ l oan gia, cửa nh l nghiệp boFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]