1 giấc thiền = tam giấc ngủ 1 giấc ngủ = tam


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 12, 2020 at 23:08:32:

Clip ny ni về ngủ ngh > 8 hrs per day
th ai ngủ t nn thiền đi thi!
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]