Re: Cho ti


Posted by HH ..72..243.198 on Sep 30, 2016 at 03:14:45:

In Reply to: Cho ti posted by HoiTữNhn on Sep 22, 2016 at 08:33:42:

Một cơn gi thoảng qua thềm
Ma xưa vọng tiếng son mềm ước mơ
Chiều nay thu đ cn chưa
M mi mắt ấy lưu thưa giọt buồn

Hải HồngFollow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]