Nói chuyện với bác KT về duyên số ǵ ấy 2/14/2020


Posted by Tú Uyên ..107..216.153 on Feb 14, 2020 at 07:22:20:

Ngày xưa Tiểu Long Nữ chỉ cho Châu Bá Thông cách nuôi ong và điều khiển ong, sau đó TLN bị em rể của Cầu Thiên Nhuận sô rơi xuống cốc không có đường lên, . Sau nầy TLN viết chữ lên cánh con ong và CBT khám phá ra mới cứu đuọc TLN
Cái nầy nói lên cái ǵ cũng có nhân duyên của nó . :))))
[KT]
Hay là nói cho đúng hơn, KT hăy nghĩ đến ḿnh làm điều ǵ hôm nay cũng là gieo nhân cho tương lai
(theo luật nhân quả) chứ CBT mà duyên số ǵ với TLN ?
Nếu nói rộng ra, khi ta làm bất cứ việc ǵ th́ cứ làm theo lương tâm chứ đừng nghĩ đến thi ân để được báo đáp sau này, hà huống là làm điều có hại cho kẻ khác th́ phải tránh không làm!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]