2 HA bn chợ lng


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 24, 2020 at 09:51:43:

Fố tường c thể bị vỡ nợ - hiện tại B Inh đang giảm gi dưới 320 kh nhiều rồi đ, c nn nhẩy vo hay chưa ?
Hay l thị trường địa ốc đang dụ mua nh bằng cch nh banh giảm point, c nn đi ma lều hay chưa ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]