VN của ngi KT


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 24, 2020 at 10:51:15:

Nếu khng v chổ chn nhao cắt rn, ti thật sự khng biết VN sẽ tốt g cho ti ??? [KT]
----
May qu ngi KT đ cch ly VN vi mươi năm m cn bảo rằng "VN của bc "
xem VN như l đồ trong ti bc vậy!

Chn thật nhỉ!!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]