Re: Dễ dzui


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 28, 2020 at 09:19:50:

In Reply to: Re: Dễ dzui posted by DG on Feb 28, 2020 at 08:24:40:

Ừ,
Ở đồng bằng sng Cửu Long người ta cứ tối lửa l tắt đn v vui bằng cch đi ngủ sớm!
Miễn sao cn đức ng chồng l đi ngủ sớm c người hủ hỉ cũng vui rồi h !Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]