Đồng quan điểm


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 28, 2020 at 12:12:16:

giữa TT Chum v Bernie Sander
1) Chum khen Tập Cận Bnh cai trị giỏi, Sander khen Fildel Castro
Giữa TT Chum v CSVN
Vi rt khng lm hại g Hoa Kỳ v Hoa Kỳ c bc sĩ giỏi dấm, CSVN tuyn bố chẳng c ai ở VN chết v Corona vi rt cảFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]