Em gi về lại Mỹ


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Feb 28, 2020 at 12:26:45:

từ VN, đến phi trường được hỏi:
"c đi du lịch sang tu khng ?"
em gi giả nhời:"Khng"
Thế l hải quan cho đi qua cửa

US chưa xem thường Corona vi rt qu!
Mới hai hm trước TT Chum gả cng tc Corona vi rt cho ph tổng Mike Pence, chắc ng ph tổng đ lm g mếch lng Chum rồi chăng ?

Bc sỹ Đng Y học ở VN lo ngại chnh quyền VN đang tiếp tục cho TQ vận chuyển bệnh nhn của Corona vi rt vo VN qua đường bay trực tiếp vo cc phi trường nhỏ t hon khng c dn sự biết, v dn TQ đang trn ngập cc bệnh viện, khch sạn ở VN!
Một khi Corona outbreak nặng v chnh quyền khng bưng bt được nữa th e đ nặng hơn cả Vũ Hn!:((((Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]